כניסת חברים

פרוטוקול ועדת ביקורת – דיון מס' 11 – 12/11/15
נוכחים: אורי ברטוב, משה אלמליח וחיים עמרני.

נוכחות: במעמד משתתף שאינו חבר הועדה: ליטל בר אפרים, גינה המאירי.

נעדר (בתהליך סיום חברותו בוועדה): רמי כהן.

 
מהלך הדיון:

1. ליטל וגינה יוגשו לאישור האסיפה, כחברות בועדת ביקורת, עם כינוסה של אסיפה. עד לאישורן, ינכחו במפגשי הועדה וישותפו בעבודתה, אך לא יוכלו להצביע.

2. במפגש עברנו על החלטות מדיון קודם, להלן העדכון:

א. ביקורת הנוי – חיים בדק עם מנהל הקהילה ויו"ר הקהילה, מה כולל הניהול ע"י האג"ק לנוי שבתחום ה'קו הכחול', הממומן ע"י האגש"ח  ובהתאם לתשובתו מוצע כי ביקורת הנוי תכלול את כלל שטח היישוב, כולל ה'קו הכחול'.
אורי בדק עם מנהל הקהילה את ההכנות להפצת המכרז החדש, והעביר לחברי הועדה את המכרז הקיים, ועדכון כי:
  • המכרז הקיים פג תוקפו באוגוסט 2015.
  • הנהלת הקהילה החליטה לצאת למכרז חדש רק לכשיושלם פיתוח השצ"פ בהרחבה, ובהסתייעות בדוח בנושא שועדת הביקורת עורכת.
ב. ביקורת 'הוצאות החינוך' – חיים העביר שאילתה להנהלת הקהילה לגבי סטטוס יישום החלטותיה בדוח זה. תשובות ההנהלה הן:

  • מטרות ויעדים של מערכת החינוך – לאחרונה הוקם צוות שהתחיל לטפל בנושא בעזרת יועצת חיצונית. מוקדם להגיד מתי עבודת הצוות תסתיים.
  • ועדת חינוך -  שילוב חבר בו. חינוך שאין לו זיקה ישירה למערכת – לא טופל עד כה, מירב קבלה על עצמה לטפל בנושא בהקדם.
  • כתב מינוי לועדת חינוך – טרם אושר, יובא לאישור בישיבה הקרובה או זו שלאחריה.
  • צוות ליווי כלכלי – הצוות התכנס מספר פעמים וממשיך בעבודתו.
  • בדיקה של המטבח בכ"ב כספק מוכר למפעל ההזנה לגנים – הבדיקה בעיצומה, ישנן דרישות וטרינריות ושל כבאות אש שאנו בודקים את המשמעות   שלהן. משתדלים לפעול במהירות האפשרית.
ג. אישור תקציב הקהילה לשנת 2016 – חיים העביר שאילתה למנהל הקהילה וליו"ר הקהילה (אג"ק) בבקשה לקבל מידע על התהליך שקבעה ההנהלה לאישור תקציב זה. לדברי מנהל הקהילה, התקציב יוגש לאישור ההנהלה רק לאחר קבלת המידע על ההכנסות עבור הקהילה מהמועצה.

3. במפגש סוכמו ההחלטות הבאות– התקבלו פה אחד:

 א. ביקורת הנוי – ליטל תצטרף לאורי בביקורת, בתקופה הקרובה יושלמו מפגשים עם בעלי מקצוע בתחום, מהיישוב ומחוצה לו. בישיבה הבאה של ועדת הביקורת, יינתן עדכון לחברי הועדה על תוכן המפגשים ועל התהליך להמשך הביקורת.

באחריות אורי וליטל – עד 25/12/15

ב. ביקורת 'הוצאות החינוך' – בינואר 2016 אנו נבקש מהנהלת הקהילה עדכון נוסף בנוגע לסטטוס הטיפול בהחלטותיה לגבי ממצאי והמלצות הדוח. בהתאם לעדכון זה נחליט באם לעדכן את הקהילה או לדרוש מהנהלת הקהילה להצביע על דחיית הלו"ז שקבעה לגמר הטיפול.

באחריות חיים – עד 25/2/16

ג. אישור תקציב הקהילה לשנת 2016 – נבקש ממנהל הקהילה את הפרוטוקול של הנהלת הקהילה העוסק בתהליך אישור התקציב. במידה ונחליט להוציא מכתב להנהלת הקהילה בנושא זה, נצרף אליו את הדגם המתנהל בהנהלה הכלכלית של האגש"ח בתחום זה.

באחריות אורי – עד 25/12/15

 ד. ביקורת קבלת החלטות בהנהלת הקהילה (אג"ק) – לאור החלטת ההנהלה ליישם את המלצת הועדה בנוגע לאופן רישום ובקרת החלטות ההנהלה (תוכן, אחראי, תאריך לגמר ביצוע), נבדוק באפריל 2016 את אופן היישום של החלטה זו ובהתאם נחליט באם לצאת לביקורת בנושא קבלת החלטות בהנהלת הקהילה.

באחריות חיים – עד 25/5/16

ה. ביקורת בנושא תקציבי – משה וליטל (במקום רמי כהן), יבדקו את ההכנסות מהמועצה ומגופים חיצוניים לקהילת כפר בלום, וכיצד הם באים לידי ביטוי בתקציב הקהילה, ויגישו לוועדה דוח בנושא.

באחריות משה וליטל – עד 25/1/16

 ו. בחינת ביקורת בנושא הטיפול בכביש בין ההרחבה לקיבוץ – גינה תאסוף חומר בנושא וציגו לוועדה בדיון הבא ובזה שלאחריו, על מנת שהוועדה תוכל לקבל החלטתה באם לצאת לביקורת תורמת בנושא זה.

באחריות גינה – עד 25/1/16

ז. ביקורת בנושא התרבות  - אנו נצא לביקורת בנושא זה, במתכונת הביקורת שקיימנו על הוצאות החינוך, ונגיש לקהילה דוח בנושא זה.

באחריות חיים – עד 1/7/16


כתב: חיים עמרני – יו"ר ועדת הביקורת.

מאשרים:

אורי ברטוב –      משה אלמליח –       חיים עמרני –